Travel

Annapurna Dakshin or Moditse (Annapurna South), Annapurna Mountains, Nepal
Annapurna Dakshin or Moditse (Annapurna South), Annapurna Mountains, Nepal

Annapurna Dakshin or Moditse (Annapurna South), Annapurna Mountains, Nepal

Day 4 of the Trek: Annapurna South at dawn.
Ref:
2600
Date:
04/11/18
Location:
Annapurna South, Tadapani, Nepal
Photographer:
Mat Bingham